ความเป็นมาของโรงพยาบาลบางสะพาน

โรงพยาบาลบางสะพานเดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลกำเนิดนพคุณ  อยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอบางสะพานในปัจจุบัน  ซึ่งแต่เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง 

               ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2518  ได้ปรับปรุงเป็นศูนย์การแพทย์ และอนามัยอำเภอบางสะพาน  โดยมีนายแพทย์ละคิด  จีรรัตนสถิต  เป็นผู้อำนวยการ  มีตัวอาคารของสถานีอนามัยเดิมเป็นที่ทำการ และอาคารชั่วคราวไม้เนื้ออ่อนหลังคามุงจาก เป็นที่พักผู้ป่วยใน  โดยมีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมากเกินกว่าจำนวนเตียงที่มีอยู่ บางครั้งมีผู้ป่วยพักแออัดอยู่ถึง 50 เตียง  ตามริมเฉลียง jห้องตรวจโรค ห้องรับแขกห้องพักแพทย์  ต่อมาทางราชการได้ยกระดับ เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง พร้อมจัดส่งเครื่องเอ็กซเรย์มา ให้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย ถึงกระนั้นก็ตาม สถานที่ก็ยังไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นได้

               ปี พ.ศ.  2520  ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำริให้จัดหาที่ดิน  สร้างโรงพยาบาลบางสะพานแห่งใหม่ เพื่อขยายการบริการ แก่ผู้ป่วยให้เหมาะสมโดยมี คุณแม่ดัด ประจวบเหมาะ คหบดีชาวบางสะพาน เป็นผู้ให้ความกรุณาบริจาคที่ดิน หมู่ที่ 11  ตำบลกำเนิดนพคุณ  จำนวน  25  ไร่  ซึ่งเป็นสวนมะพร้าว มอบให้กับทางราชการเพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลใหม่ โดยทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ5,000,000.-บาท  สร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด  30  เตียง 

               มีตึกผู้ป่วยนอก 1 หลัง                  ตึกผู้ป่วยใน  1 หลัง      

               บ้านพักแพทย์ 3 หลัง                   เรือนพักพยาบาล 10 หลัง 

               โรงอาหาร                                และโรงซักฟอก 1  หลัง 

      โดยก่อสร้างเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2521  และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2521  ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท์  นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้ให้เกียรติเดินทางมาทำพิธีเปิด โรงพยาบาลบางสะพาน  ทางโรงพยาบาลจึงถือเอาวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันครบ รอบปีของโรงพยาบาล

               หลังจากนั้น โรงพยาบาลบางสะพานก็ได้ให้การ บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในเขตอำเภอบางสะพานเองและยังรวม ไปถึงอำเภอบางสะพานน้อย และอำเภอ ทับสะแก เนื่องจากขณะนั้นอำเภอดังกล่าว ยังไม่ได้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้น  จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการของโรงพยาบาล ก็มากขึ้นตามลำดับ

               จนในปี พ.ศ. 2526  ทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 4,100,000.-บาท  เพื่อขยายเป็นโรงพยาบาล 60 เตียง โดยสร้างเรือนคนไข้ในเพิ่มอีก  1  หลัง  พร้อมกันนั้นก็ขยาย     กรอบอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถรองรับ กับบริการที่เพิ่มขึ้นด้วย  แม้เมื่อโรงพยาบาลในเขตอำเภอใกล้เคียงจะสร้างขึ้นแล้วก็ตามแต่  จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการก็มิได้ลดลง

                   ปัจจุบัน   โรงพยาบาลบางสะพานได้เจริญรุดหน้า  หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา มีอาคารที่เกี่ยวกับการบริการผู้ป่วย 15 หลัง และขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียงเมื่อวันที่  9  มีนาคม  2541 โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด   184       คน  แพทย์  6  คน  ทันตแพทย์   2   คน เภสัชกร   3  คน พยาบาล   70  คน   ข้าราชการอื่น ๆ  20   คน     ลูกจ้างประจำ   34     คน  ลูกจ้างชั่วคราว   30 คน  ลูกจ้างเงินประกันสังคม  19    คน มีผู้ป่วยมารับ บริการที่ตึกผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ  250 -  300   คน      อัตราการครองเตียงประมาณ  95 - 105  % นอกจากให้การตรวจรักษาให้ภูมิคุ้มกันโรค และส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนซึ่งเป็นงานประจำแล้วยังได้รับการยอมรับ ให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมของนักศึกษาแพทย์และพยาบาล จากหลายสถาบัน ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

                   โรงพยาบาลบางสะพานได้ก้าวมาถึงขณะนี้  ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ของ-โรงพยาบาลและชาวอำเภอ บางสะพานร่วมกันก่อตั้ง และสนับสนุนจนปัจจุบันสามารถให้การบริการ ได้อย่างทั่วถึง เชื่อได้ว่าตราบใดที่ยังได้รับศรัทธา และความช่วยเหลือ สนับสนุนเช่นนี้ต่อไปแล้ว โรงพยาบาลบางสะพานก็จะเจริญก้าวหน้าคู่กับ ชาวอำเภอบางสะพานตลอดไป

สถานที่ตั้ง

                   เลขที่  94 หมู่ที่  5 ตำบลกำเนิดนพคุณ  อำเภอบางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   77140 

โทรศัพท์  032 -691133, 032-691357 

โทรสาร 032-691756

 

ข้อมูลจำนวนเตียง

โรงพยาบาลบางสะพาน   เป็นโรงพยาบาลขนาด              90      เตียง

                                                จำนวนเตียงที่มีอยู่จริง

·       เตียงสามัญ            92      เตียง

·       เตียงพิเศษ             28      เตียง

รายนามผู้อำนวยการ           

1.นพ.ละคิด  จิระรัตนสถิตย์  2525-2522 รักษาการผู้อำนวยการ

2.พน.ธวัชชัย  จำเริญการารัศมี  2522-2523 รักษาการผู้อำนวยการ

3.นพ.สิทธิชัย  พัฒนสุวรรณ  2523-2524 รักษาการผู้อำนวยการ

4.นพ. สุธี สังข์ขรัตน์  2524-2525 รักษาการผู้อำนวยการ

5.นพ. ทวิป  กิตยาภรณ์ 2525-2528 รักษาการผู้อำนวยการ

6.นพ.ประสงค์ ปานไพศาล 2528-2529 รักษาการผู้อำนวยการ

7.นพ. สุรพล  อริยปิติพันธ์  2529-2531 รักษาการผู้อำนวยการ

8.นพ. อานนท์  เรืองอุตมานนท์  2531-2531 รักษาการผู้อำนวยการ

9.นพ. มาโนช  อิ่มสมบัติ  2532-2533 รักษาการผู้อำนวยการ

10.นพ. พงศธร สิริภานุพงษ์ 2533-2534 รักษาการผู้อำนวยการ

11.นพ. สุรพล  อริยปิติพันธ์  2534-2545 ผู้อำนวยการ

12.นพ. อนุเทพ   มาโลตรา  2545-2558 ผู้อำนวยการ

13.นพ. เชิดชาย ชยวัฑโฒ 2559-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

 


โรงพยาบาลบางสะพาน

94หมู่5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

โทรศัพท์ 032-691133 โทรสาร 032-691756